Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Globální témata ve třech úhlech pohledu

Co mají společného zástupce Organizace spojených národů Michal Broža, publicista Daniel Tichý a pedagogové Monika Olšáková a Lukáš Pitřík? Všichni se ve své praxi věnují globálním tématům. Otázkám a problémům s nimi spojenými se věnují v různých podobách, každý z nich ale informace a zkušenosti s aktuálními tématy, které hýbou dnešním světem, předávají dále.  

Michal Broža je zástupcem Organizace spojených národů (OSN), kde na různých pozicích působí od roku 1995. V letech 2005 a 2006 byl civilním pracovníkem informačního servisu mírové operace OSN v Libérii. Mimo jiné působil i jako konzultant Světové banky nebo výzkumný pracovník v soukromém sektoru. V současné době je vedoucím pracovníkem Informační kanceláře OSN pro ČR.

Monika Olšáková působí v ZŠ a MŠ Janovice, kde vyučuje chemii, přírodopis, angličtinu a environmentální výchovu. Ve své výuce klade důraz na třífázový model výuky, kde za zásadní považuje žákovo učení v podnětném prostředí s řadou reálných výzev a se zpětnou vazbou na jeho výkony. Využívá čtenářství pro rozvoj žákovských dovedností při práci s textem, zaměřuje se na badatelsky orientované vyučování. Je koordinátorkou EVVO, vede ekotým dětí i dospělých. Má zkušenosti se ziskem grantů pro školní zahradu, ekostezku v obci, na pobyty žáků. Aktivně spolupracuje s rodiči (kavárny, brigády, dílny). Je lektor programu RWCT pro začátečníky i pokročilé, dále lektoruje BOV. Účastní se pedagogických festivalů v rámci PŠÚ. Působí jako externí čtenářský mentor na 5. ZŠ Třinec Koperníkova s rozrůstajícím se týmem učitelů. V roce 2019 získala 2. místo v Global Teacher Prize Czech Republic.

Daniel Tichý se věnuje komunikaci tématu klimatické změny, v letech 2014–2018 pracoval na webu zpravodajské ČT24, kde pravidelně publikoval články o různých aspektech změny klimatu. Je autorem čtyřdílné televizní série „Klima mění Česko“ a dokumentu „Česko chrání klima“. Pro CI2 o.p.s. koordinuje informačně-osvětový projekt „Klima se mění: od informací k akci“, který se zaměřuje na zvyšování povědomí veřejnosti o vhodných klimatických opatřeních.

A co tyto osobnosti spojí dohromady? Bude to konference „Učíme v globálních souvislostech VI.“ Na příkladu agendy Cílů udržitelného rozvoje si ukážeme, jak jde s globálními tématy pracovat z různých pohledů.

Michal Broža se mimo jiné zaměří na výhled plnění daných Cílů do roku 2030 a práci s fakty, Monika Olšáková, učitelka z MŠ a ZŠ Janovice, držitelka ocenění Global Teacher Prize ČR 2019, se svým kolegou Lukášem M. Pitříkem budou zabývat konkrétními příklady, jak globální témata uchopit v učitelské praxi a publicista Daniel Tichý představí příklady dobré praxe v rámci klimatických opatření.

Bližší informace o konferenci najdete zde.

 


ROZVOJOVÁ TÉMATA LZE VYUČOVAT I V RÁMCI ČEŠTINY A MATEMATIKY

GRVČeská rozvojová agentura podporuje trojstranné projekty českých organizací. Jedním z nich je projekt “Global Issues – Global Subjects”, jedná se o tříletý mezinárodní projekt, který implementujeme u nás v organizaci ARPOK. Do projektu je zapojeno 10 vzdělávacích organizací z 9 evropských zemí. Projekt koresponduje s hlavním cílem ČR v globálním rozvojovém vzdělávání a osvětě o globálních souvislostech. Tím je zajistit všem občanům ČR přístup k informacím o globálním rozvoji, motivovat je k aktivnímu přístupu při řešení globálních výzev a vybavit je potřebnými kompetencemi, které jim pomohou podílet se na udržitelném rozvoji světa.

Mezi hlavní cíle projektu patří podpora učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky konkrétních předmětů, zvláště pak těch obtížně uchopitelných, komplexních a citlivých jako například migrace, klimatická změna, chudoba a nerovnost.

 „Naše organizace spolupracuje s pedagogy dlouhodobě a informace o jejich potřebách získává z rozhovorů, evaluačních dotazníků a návštěv škol. Už v letech 2013-2014 jsme ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání prováděli průzkum, jehož hlavní otázkou bylo, jak zlepšit začlenění rozvojových témat globálního rozvojového vzdělávání do kurikula 2. stupně základních a středních škol. O výsledky výzkumu se opírá také projekt Global Issues – Global Subjects. Z výsledků výzkumu vyšlo najevo, že pedagogové by v rámci svého profesního rozvoje uvítali programy pro žáky, jednorázové semináře, a především metodické materiály, jejichž absenci považují za zásadní problém. Z jednotlivých druhů didaktických materiálů by ve výuce dokázali nejlépe využít sadu krátkých aktivit na jednotlivá témata, pracovní listy pro žáky nebo kompletní didaktické materiály zaměřené na tematické celky,“ přibližuje vznik projektu Lenka Pánková z organizace ARPOK.

Na podzim 2019 vznikly 3 nové metodické materiály zpracovávající globální témata a Cíle udržitelného rozvoje do výuky předmětů: matematika, český jazyk a občanská výchova/základy společenských věd. Vznikly ve třech pracovních skupinách, každá byla zaměřena na konkrétní předmět. Členy skupin jsou pedagogové a GRV experti, kteří mají zároveň možnost sdílet své zkušenosti během mezinárodních seminářů konaných v rámci tohoto projektu.

V materiálech lze najít představení Cílů udržitelného rozvoje, tipy a podněty jak pracovat s citlivými tématy, přehledné tabulky s rozdělením aktivit dle tématu či učiva. V každé publikaci je 20 aktivit s různými tématy od environmentálních, sociálních až po ekonomické. Publikace podporují mezipředmětové vazby mezi různými předměty a poukazují na propojenost globálních témat.

SDG, Cíle udržitelného rozvojeDůležité je pro nás ukázat, že pokud pedagog pracuje s globálními tématy, neznamená to, že upustí od běžného učiva, ale že je lze jednoduše začlenit do výuky a zároveň se jim v rámci mezipředmětových vazeb věnovat více do hloubky,“ říká Lenka Pánková. 

Celý článek o implementaci rozvojových témat do výuky od české rozvojové agentury si můžete přečíst na jejich stránkách

Naše tištěné publikace můžete obdržet na metodických seminářích. Na ukázky aktivit se můžete podívat zde:

Globální rozvojové vzdělávání v hodinách českého jazyka a literatury  

Globální rozvojové vzdělávání v hodinách matematiky 

Globální rozvojové vzdělávání v hodinách občanské výchovy 


Jak vytvořit vlastní kampaň? Sborník pro žáky i pedagogy

Sborník pro žáky

Globální rozvojové vzdělávání je i o aktivním zapojení žáků a my jsme velmi rádi, že se jich téměř 200 rozhodlo zapojit do projektu žákovských kampaní s názvem „Myslete na svět!“, které probíhaly od podzimu 2018 do prosince 2019.

Úkolem všech skupin o přibližně šesti žácích bylo vytvořit a realizovat kampaň, vybrat si mohli jakékoli téma spojené s problematikou Cílů udržitelného rozvoje (SDGs – Sustainable Development Goals). Žáci 2. stupňů ZŠ a SŠ se věnovali spoustě problémů, které vidí ve svém okolí. Od těch environmentálních (problematika znečištění vody, třídění odpadu, …) přes sociální (sbírky pro azylové domy, práce se seniory) až po ekonomické (osvěta o konceptu fairtrade obchodu). K uskutečnění kampaně měli žáci rozpočet na 2 500 Kč. Učili se tedy plánovat projekt včetně práce s financemi, stanovování harmonogramu či nastavení relevantních a dosažitelných cílů.

Během kampaní se studenti mnohé naučili, i díky tomu, že se setkali s problémovými situacemi. Žáci si vyzkoušeli improvizovat během nečekaných událostí, dělat kompromisy, dojednávat schůzky. Ostatně jeden z důležitých aspektů při přípravě kampaně byla udržitelnost, na kterou jsme se se studenty zaměřili při tvorbě cíle kampaně. Aspekt udržitelnosti zajistili studenti propagací výsledků skrze různá média formou článků, videí a prezentací nebo tak, že vytvořené dlouhodobé kampaně předají dalším třídám, jakmile odejdou ze školy.

Abychom udržitelnosti dosáhli i my a podpořili žáky, kteří se již zapojili do kampaní nebo ty, kteří teprve plánují sami nějaký projekt realizovat, vydáváme sborník:

„Myslete na svět! Jak vytvořit vlastní kampaň?“

Žáci zde najdou tipy, jak uskutečnit vlastní kampaň s konkrétními příklady z kampaní, které proběhly v rámci projektu Global Issues – Global Subjects. 


Jak propagovat žákovské projekty?

Globální rozvojové vzdělávání je i o aktivním zapojení žáků a jsme pro ně v minulém roce uspořádali soutěž o nejlepší žákovskou kampaň na téma Cílů udržitelného rozvoje (SDGs).

Úkolem všech přihlášených skupin o přibližně šesti žácích bylo vytvořit a realizovat kampaň, vybrat si mohli jakékoli téma spojené s problematikou SDGs. Žáci 2. stupňů ZŠ a SŠ se věnovali spoustě problémů, které vidí ve svém okolí. Od těch environmentálních (problematika znečištění vody, třídění odpadu, …) přes sociální (sbírky pro azylové domy, práce se seniory) až po ekonomické (osvěta o konceptu fairtrade obchodu). K uskutečnění kampaně měli žáci rozpočet na 2 500,- Kč. Učili se tedy plánovat projekt včetně práce s financemi, stanovování harmonogramu či nastavení relevantních a dosažitelných cílů. Žákovské kampaně, práce se seniory

Aby se informace o aktivitě žáků dostala i mezi širší publikum a tzv. za hranice školy, bylo důležité se věnovat i propagaci jejich aktivit. Cílem bylo, aby se žáci nebáli využít různých komunikačních prostředků a měli možnost ukázat, co pro své okolí dělají. Žáci si vyzkoušeli, že zveřejnit článek lze na webových stránkách nebo sociálních sítích školy nebo obce. Měli možnost oslovit i pracovat i s dalšími médii jako je místní TV, rozhlas či oblastní deník a sami je s nabídkou spolupráce oslovit. Žáci vytvářeli videa, plakáty, články. 

V dnešní době je ale možností, jak šířit informace velké množství a o některých z nich se měli možnost dozvědět žáci sedmé třídy z Nymburku, kteří získali hlavní cenu za vítěznou žákovskou kampaň (Revitalizace terasy Eliška) v podobě besedy s travel blogerkou Weef, která se řídí heslem Míň věcí, víc zážitků! a natáčela dokument pro projekt Banglakids.

 „Co vás v životě baví dělat?“ 

Touto větou začala Weef přednášku nabitou nejrůznějšími osobními zkušenostmi, ale i všeobecnými informacemi a radami, jak se chovat na internetu. Žáci se během přednášky dozvěděli informace o práci blogera/influencera na plný úvazek. Weef žákům na vlastních příkladech vysvětlila, jak funguje reklama na internetu nebo jakým způsobem získat finanční prostředky pro jejich žákovskou kampaň. Třída měla na konec plno dotazů a dostalo se i na selfiečka. ☺

Dozvěděli jsme se, jaké je to být influencer. Je to velmi zajímavá, ale ve skutečnosti mnohem těžší práce, než se může na první pohled zdát“, shodla se skupina žáků.

Třídní učitelka 7.A, Helena Svobodová: „Myslím si, že jim beseda hlavně dala jiný pohled na techniku, počítače, které v jejich věku jsou využívány hlavně pro počítačové hry. Zjistily, že se počítačem a internetem dá i vydělávat, šířit dobro, ale zároveň si zábavnou formou sdělily, že internet může být i nebezpečná věc, jak již bylo řečeno, každý je odpovědný sám za své činy, i za to, co napíše na internet. Jsme moc rádi za návštěvu Weef a doufám, že i jiné školy dostanou, nebo my opakovaně dostaneme, další příležitost besedovat s takto fajn lidmi.“ 

Chtěli byste něco změnit ve svém okolí, ale nevíte jak na to? V ARPOKu nyní pracujeme na tvorbě jednoduchého návodu „Jak vytvořit žákovskou kampaň“ obohaceného o již uskutečněné kampaně realizované v rámci projektu GIGS.

 

Adam Kolář

 


  

 

Global Issues – Global Subjects (GIGS) je tříletý mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno 10 vzdělávacích organizací z 9 evropských zemí. Cílí na začleňování globálních aktuálních témat do jednotlivých vyučovacích předmětů. V každé zemi jsou vybrány jiné předměty (u nás občanská výchova, český jazyk a matematika), s ohledem na místní specifika a potřeby učitelů, nicméně jeden předmět, a to matematika, je společný pro všechny zapojené země. Pokud se chcete dozvědět více o tomto projektu, navštivte naše stránky www.arpok.cz, kde naleznete i v rámci projektu vytvořené učebnice s aktivitami do zmíněných předmětů.


Po čem učitelé touží a co jim bude nápomocné ve výuce?

Po čem učitelé touží článek

To je častá a důležitá otázka ve většině vzdělávacích institucí a organizací. Jinak tomu není ani u nás v organizaci ARPOK, kde se již 15 let zabýváme globálním rozvojovým vzděláváním (GRV) a výukou o aktuálních tématech dnešního světa. Naším cílem je rozvíjet globální rozvojové vzdělávání na školách a poskytovat pedagogům nástroje pro jeho začleňování do vzdělávacích kurikul a výuky.

V rámci naší činnosti pomáháme pedagogům otevřeně mluvit s žáky o aktuálních tématech dnešního světa (např. o stereotypech a předsudcích, klimatické změně, chudobě, migraci, odpovědné spotřebě). Kromě naší dlouholeté praxe se spoléháme také na data a bereme v potaz názory a zkušenosti dalších zainteresovaných subjektů, a to jak organizací zabývajících se GRV, institucí či přímo pedagogů. Z toho důvodu jsme ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání realizovali výzkum potřeb pedagogů v oblasti GRV.

Cílem výzkumu bylo obecně zmonitorovat potřeby pedagogů ve vztahu k výuce globálních témat a konkrétně zjistit, co by jim pomohlo tato témata kvalitně vyučovat. Dále pro nás bylo důležité zjistit, jaká je jejich motivace GRV témata vyučovat. „Na GRV tématech mě láká, že jsou současná, a když to řeknu opravdu velmi zjednodušeně, tak nejsou nikým vyřešena. Ta témata mají ohromný potenciál motivovat studenty, protože oni jsou těmi, kdo se momentálně vzdělávají a jednou dorostou do nějakých společenských rolí. V podstatě to budou právě oni, kteří ta témata převezmou. Zároveň na nich bude ta odpovědnost, jak a jakými barvami budou ta témata nejen v praxi, ale celkově v životě hrát. Je na nich, jak se jim podaří ve všech těch jejich společenských rolích s GRV tématy vypořádat.“ úryvek z rozhovoru realizovaného během výzkumu.

Global Issues - Global subjects

Z výzkumu vyplynulo, že téměř 2/3 pedagogů se pomocí výuky GRV témat snaží posilovat hodnotu lidské důstojnosti a zdůrazňovat praktický dopad na reálný život. Co by pedagogům mohlo v tomto úsilí pomoci a po čem tedy učitelé touží?

 Po materiálech k práci i v jiných předmětech, než jsou předměty typické pro výuku GRV témat, jako jsou zeměpis či občanská výchova.

 Po pestrých a interaktivních materiálech, např. videích, krátkých filmech a zvukových stopách, které jim pomohou motivovat studenty a udržet jejich pozornost.

„Učíme je to, že svět není plochý, že svět je pestrý, že má určitou hloubku, a záleží jenom na nich, co si z toho vezmou.“ úryvek z rozhovoru realizovaného během výzkumu

 Po sdílení zkušeností, které jim pomohou během výuky ve třídě vytvořit bezpečné prostředí ve chvíli, kdy se dostanou do obtížné situace.

 Po výukových materiálech, které jsou dostupné zdarma – v elektronické podobě s volně editovatelnými přílohami.

 Mít v některých případech odvahu GRV témata zkoušet a nebát se situací, ve kterých to případně nevyjde.

„Jsme zase u té odvahy do toho jít, třebaže jsem to téma ještě nezkoušel. Jít tam s tím, že to máte sice nachystané, ale netušíte, jak to dopadne a jestli to vůbec půjde. A když to nevyjde, tak je to samozřejmě citlivé, člověk si řekne, že už to dělat nebude. A tahle odolnost je důležitá. Pojmenovat si ten nezdar a zjistit, že v jiné třídě to třeba vyjde, že to má stejně cenu, protože je to podstatné, důležité téma, které jim do života patří.“ úryvek z fokusní skupiny realizované během výzkumu

 Pro tu část pedagogů, která si pojmenovává cíle výuky, je důležité mít i cíle výchovné.

„Čím jsem starší, tím víc přemýšlím o tom, že cíl je vlastně ten výchovný. Protože informace zapomenou. Jak půjdou životem, tak zapomenou rok 1212. Smířil jsem se s tím a nevadí mi to. Ale všichni budou nějakými rodiči, nějakými pracovníky, nějakými šéfy, nějakými manžely, nějakými voliči… Jsem ochoten se vzdát některých faktů ve prospěch některých postojů. A to přesto, že u toho slzím, tak tohle tam dám, protože to je důležité.“ úryvek z fokusní skupiny realizované během výzkumu

K tomu, aby se učitelům jejich tužby naplnily, se snažíme přispívat, a proto pro ně připravujeme výukové materiály nejen do hodin zeměpisu a občanské výchovy, ale i matematiky, českého jazyka a dalších předmětů, organizujeme semináře a kurzy o tom, jak pracovat s citlivými tématy ve výuce, a realizujeme pro žáky výukové programy k aktuálním tématům. Pevně věříme, že i nadále budou učitelé pokračovat ve výuce globálního rozvojového vzdělávání a v nás budou mít vždy plnou podporu. Bližší informace k chystaným aktivitám, seminářům, připravovaným metodikám naleznete na www.arpok.cz.